Gorzów Wlkp. Żwirowa 58
(95) 72 31 041 (24h/7)

Telefon całodobowy:
795 269 245 (24h/7)

E-mail
biuro@memento-zop.pl

Ekshumacja

Ekshumacja to słowo mające swój źródłosłów w języku łacińskim (extra = poza, na zewnątrz, humus = gleba) — i oznacza wydobycie zwłok lub szczątków w celu dokonania oględzin sądowych czy lekarskich (np. aby ustalić bądź potwierdzić przyczynę zgonu) lub w celu przeniesienia ich do innego grobu.

Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy powiatowy (rzadziej portowy) inspektor sanitarny. O ekshumacji należy też zawiadomić na piśmie zarząd cmentarza, na którym ciało danej osoby jest pochowane.

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie między 16 października a 15 kwietnia, z tym że inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

Ekshumację przeprowadza się we wczesnych godzinach porannych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783).

 

Dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego właściwą instytucją do regulowania spraw związanych z ekshumacją jest:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Kosynierów Gdyńskich 27
tel. (095) 722-89-86
http://bip.wsse.gorzow.pl/pssegorzow